Liikenne- ja viestintävaliokunnalta vahva tuki etanolikonversioiden edistämiselle

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta on saanut valmiiksi mietintönsä ajoneuvolain muuttamisesta (LiVM 25/2022 vp). Lain muuttamisen tarkoituksena on hallituksen aiemmin laatiman Fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteiden edistäminen etanolikonversioita helpottamalla.  

”Valiokunnan esittämä muutos lakitekstiin ja mietintöön kirjatut perustelut lähettävät erittäin vahvan viestin tahdosta helpottaa etanolikonversioita ja pitää muutokseen liittyvät kustannukset kohtuullisina,” avaa Etanoliautoilijat ry:n toiminnanjohtaja Antti Grönlund.

Valiokunta kirjasi mietintönsä yksityiskohtaisiin perusteluihin näin:

7 a §. Ajoneuvon muuttaminen.

Valiokunta pitää lähipäästöjen huomioimista ympäristövaikutusten kokonaisarvioinnissa tärkeänä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan pykälän 3 momentin viittaus lähipäästöjen kasvamiseen vähäistä enemmän voisi kuitenkin johtaa huomattavan kalliiden ja hinnaltaan auton arvoon nähden joissain tapauksissa moninkertaisten laboratoriomittausten tarpeeseen, mikä voisi käytännössä tehdä käyttövoimamuutosten tekemisen mahdottomaksi. Valiokunta ei pidä kyseistä ehdotusta Fossiilittoman liikenteen tiekartan linjausten ja esityksen etanolikonversioiden edistämistä koskevien tavoitteiden mukaisena, ja valiokunta on tästä syystä poistanut pykälän 3 momentista lähipäästöjä koskevan maininnan.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että sen saaman selvityksen mukaan Liikenne- ja viestintävirasto on aloittanut hankkeen, jonka tavoitteena on joustavoittaa myös uudempien ajoneuvojen etanolikonversioita lainsäädännöllä asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Valiokunta painottaa, että lain toimeenpanossa tulee varmistaa, etteivät testauskäytännöt aiheuta kohtuuttomia kustannuksia yksittäisille autoilijoille. Korkeahintaisilla testausvaatimuksilla ei myöskään saa haitata etanolikonversioiden yleistymistä ja näiden markkinoiden kehittymistä. Erityisen tärkeää on etsiä keinoja myös uudempien autojen käyttövoimamuutosten mahdollistamiseen.”

Laki itsessään ei vielä muuta etanolikonversioiden edellytyksiä, vaan se määrittää poliittisen tahtotilan ja liikenne- ja viestintävirasto Traficom valmistelee sen pohjalta uuden määräyksen. Määräyksessä määritetään tarkemmin, miten konversioita voidaan tehdä ja millaisin teknisin edellytyksin.

”Uusi ajoneuvolaki ja valiokunnan kirjaamat perustelut antavat nyt selkeät raamit Traficomin valmistelulle. Määräys pitää valmistella niin, että sääntely aidosti kevenee eikä konversion tekeminen saa aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia yksittäiselle autoilijalle tai konversiolaitteiden valmistajalle. Tulemme seuraamaan määräyksen valmistelua tarkasti ja antamaan perusteltuja lausuntoja aina, kun siihen annetaan mahdollisuus”, kertoo toiminnanjohtaja Grönlund.

Tämä määräys tulee vasta mahdollistamaan etanolikonversioiden tekemisen kaikkiin yhteensopiviin ajoneuvoihin. Seuraavaksi katse tulisikin kääntää etanoliautoilun kustannuksiin.

”Mikäli ympäristöystävällistä autoilua halutaan aidosti edistää, tulisi siitä tehdä kustannuksiltaan selvästi halvempaa kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö. Toimivia keinoja voisivat olla ajoneuvo- ja polttoaineverotuksen uudistaminen suosimaan uusiutuvia ja vähäpäästöisiä käyttövoimia. Lisäksi vuoden vaihteessa päättynyt muuntotuki tulisi ehdottomasti palauttaa. Nämä ovat asioita, joita voitaisiin käsitellä uuden hallituksen hallitusohjelmassa”, lisää toiminnanjohtaja Grönlund.

Lisätietoja

Antti Grönlund
Toiminnanjohtaja
Etanoliautoilijat ry

antti.gronlund@etanoliautoilijat.fi
041 309 5092

Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
Share